top of page

Målsetting

Institusjonen

Målsettingen for BMO har siden åpningen i mars 1955 vært å drive et hjem for eldre i Bakklandet menighet.

I dag er imidlertid institusjonen åpen for alle innbyggere i Trondheim kommune.

Alle våre beboere har vedtak om heldøgns omsorg i sykehjem. Tildelingen av plass blir gjort av et team i Trondheim kommune underlagt enhet for service og internkontroll.

Mange av de som søker om plass ved BMO har en nåværende eller tidligere tilknytning til bydelen og/eller området ved omsorgsenteret.

I driftsavtalen med Trondheim kommune blir det slått fast at "under ellers like vilkår har brukere bosatt i Bakklandet menighet fortrinnsett til institusjonsplass ved BMO".

 

Visjon

BMOs visjon er ”hele mennesket i sentrum” som har følgende målsettinger;

 

- Vi skal møte alle med respekt og bidra til å opprettholde verdighet når fysisk og mental                 

   helse svikter.

 

- Vi skal ha kompetente medarbeidere som gjør hverdagen trygg for beboere og ansatte.

- Vi skal ha hele mennesket i sentrum ved å se den enkelte, gi individuell omsorg og legge     

   vekt på medbestemmelse gjennom faglig dyktighet og godt samarbeid

 

- Vi skal gjøre livet meningsfylt og verd å leve for våre beboere ved å gi tilbud om et rikt     

   sosialt fellesskap, optimal pleie og omsorg både fysisk, psykisk og åndelig.

 

 

Vår oppgave er å sørge for å: 

 

Gjøre livet meningsfylt og verdt å leve - også i en institusjon.

Stimulere og bevare det psykiske funksjonsnivå.

Bedre det fysiske funksjonsnivå, sekundært bevare eksisterende nivå.

Legge forholdene til rette slik at våre beboere har mulighet til å bruke egne ressursersosial stimulering.

Gi våre beboere et fullverdig medisinsk tilsyn.

Gi våre beboere optimal pleie og omsorg, legemlig og åndelig, etter behov.

Legge forholdene til rette for en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.

Vi bestreber oss å tilby aktiviteter og sosial stimulering, ut fra brukers behov, interesser, ønsker, ressurser og miljø.
 

 

Hvordan vil den enkelte av oss ha det på fremtidens sykehjem?

 

Vårt omsorgstilbud skal være basert på følgende målsettinger:

Fokus på både brukere og ansatte.

Et sykehjem som gir et positivt bilde av brukeren. Hver enkelt beboer er levende, verdifulle mennesker i sluttet av livet.

BMO må ha kompetente medarbeidere som viser våre brukere: respekt, integritet, og gir rom for medbestemmelsesrett, lar de få frihet til egne valg, og viser medfølelse, tilpasser tilbud individuelt og har kjennskap til det enkelte individ.

Human kapital sikre oss de beste arbeidstakerne. BMO vil utarbeide en rekruteringsplan med henblikk på den kommende eldrebølgen.

Positivt omdømme- ansatte skal være stolte over å jobbe ved BMO og snakke positivt om stedet.

bottom of page